สแกนนิ่งโซน่ารุ่นยอดนิยม
ซาวเดอร์รุ่นใหม่
โซน่าร์สองความถี่รุ่นแรกของโลก
 
 
 
26 มีค 2556
ชนะการประกวดราคา เครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบมี
ส่วนเคลื่อนไหว จำนวน 9 ชุด ของกรมอุทกศาสตร์
12 มีค 2556
ชนะการประกวดราคา เครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบ
ไม่มีส่วนเคลื่อนไหว จำนวน 5 ชุด ของกรมอุทกศาสตร์
12 กพ 2556
ชนะการประกวดราคา เครื่องรับข้อมูลข่าวอากาศ (Facsimile)
จำนวน 10 ชุด ของกรมอุทกศาสตร์
เรือประมง และเรือสำราญ กรุณาติดต่อ
หจก.ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง (CSM)
csm@csm.co.th
Commercial Vessel please contact
Deep Sea Navigation Co.,Ltd (DSC)
dsc@csm.co.th
Contact us : Tel: 02 457-0066, 02 457-5089 | Email: info@csm.co.th
Copyright©2013 CSM & DSC All Rights Reserved.